Latest

Thursday, August 24, 2017

Most Common Homophones with Tamil MeaningMost Common Homophones


1
Absolute
முழமையான
Obsolete
பயனற்ற
2
Action
செயல்
Auction
ஏலம்
3
Add
கூட்டு, சேர்
Odd
தனிமையான, விந்தையான
4
Aisle
தனிமையான
Isle
தீவு
5
Alms
பிஷ்ச்சை
Arms
ஆயுதங்கள்
6
Altar
பீடம்
Alter
மாறுதல்
7
Ball
பந்து
Bawl
உரக்கப் பேசுதல்
8
Bare
வெறுமை
Bear
பொறுத்தல்
9
Beat
டிரம்அடித்தல்
Beet
பீட்ருட்
10
Belle
சொகுசான தோற்றமுடைய பெண்
Belly
வயிறு
11
Berth
பயனத்தின் போது உறங்குமிடம்
Birth
பிறப்பு
12
Bough
மரக்கிளை
Bow
தலைவணங்கு
13
Bow
வில் (அம்பு)
Beau
டை கட்டும் விதம்
14
Boy
பையன்
Buoy
மிதவை
15
Brake
தடை
Break
முறிவு
16
Brake
வேகத்தடை
Break
உடைத்தல், தகர்த்தல்
17
Buy
வாங்குதல்
By
சார்ந்திருத்தல்
18
Cache
பாதுகாப்பான மறைவிடம்
Cash
பணம்
19
Canon
விதி, ஒரு கோட்பாடு
Cannon
பீரங்கி
20
Ceiling
அறையின் மேல்தளம்
Sealing
அரக்கு முத்திரையிடல்
21
Cell
சின்னஅறை
Sell
விற்பனை
22
Cent
நில அளவு
Scent
மணம்
23
Cereal
தானியம்
Serial
தொடர் நிகழ்வு () கதை
24
Cereal
தானியம்
Serial
தொடர்கதை () கட்டுரை
25
Coarse
முரடான
Course
பாடத்திட்டம்
26
Currant
உலர்திராட்சை
Current
நடைமுறையில் உள்ள
27
Dairy
பால் பண்ணை
Diary
நாட்குறிப்பு
28
Dear
அன்பிற்குரிய
Deer
மான்
29
Desert
பாலைவனம்
Dessert
பழவகை சிற்றுண்டி
30
Dew
பனி
Due
கொடுக்கவேண்டிய
31
Disease
நோய்
Decease
றப்பு
32
Face
முகம்
Phase
ஒருநிலை
33
Fair
அழகான, நேர்மையான, பொருட்காட்சி
Fare
கட்டணம் ( பஸஷ், ரயில்)
34
Fat
கொழுப்பு
Fate
விதி
35
Fir
தேவதாருமரம்
Fur
உல்லன் (கோட்)
36
Flea
உண்ணி
Flee
விரைவாய் தப்பி ஒடுதல்
37
Flour
மாவு
Flower
மலர்
38
Foreword
முன்னுரை
Forward
முன்னோக்கி
39
Fright
திடிர்பயம்
Freight
சரக்கு கட்டணம்
40
Gait
நடந்து செல்லுதல்
Gate
கதவு
41
Grate
கடைதல்
Great
பெரிய
42
Hair
முடி
Hare
முயல்
43
Hangar
விமானக் கொட்டகை
Hanger
சட்டை தொங்கவிட பயன்படும் கொக்கி
44
Hay
வைக்கோல்
Hey
மகிழ்வான காலம்
45
Heal
குணப்படுத்து
Heel
குதிகால்
46
Hi
பொதுவாக பேசப்பயன்படும் சொல்
High
உயரமான
47
Hole
சிறுதுளை
Whole
முழமையான
48
I
நான்
Eye
கண்
49
In
உள்ளே
Inn
தங்குமிடம்
50
Know
அறிதல்
No
அல்லாது
51
Lac
லட்சம்-அரக்கு
Lack
குறைவு
52
Last
கடைசி
Lost
வழி தவறிய
53
Mail
அஞ்சல்
Male
ஆண்
54
Meat
மாமிசம்
Meet
சந்திப்பு
55
None
ஒருவருமில்லை
Nun
சந்நியாசினி
56
Not
அல்ல
Knot
முடிச்சு
57
Nun
சந்நியாசினி
None
ஒருவருமில்லை
58
Peace
அமைதி
Piece
துண்டு
59
Peace
அமைதி
Piece
துண்டு
60
Peak
சிகரம்
Peek
பறவை அழகாய் கொத்துதல்
61
Peal
உரத்த மனி ஒசை
Peel
தோல் உரித்தல்
62
Plain
வெளிப்படையான
Plane
விமானம்
63
Principal
முதன்மையான
Principle
கொள்கை
64
Quite
முழுதும்
Quiet
அமைதியான
65
Rain
மழை
Reign
ஆட்சி செய்தல்
66
Read
படி
Reed
நாணல்
67
Right
சரியான, வலது, உரிமை
Write
எழுது
68
Riot
கலவரம்
Ryot
விவசாயி
69
Role
பங்கேற்றல்
Roll
சுருள்
70
Root
வேர்
Route
வழித்தடம்
71
Root
வேர்
Route
வழித்தடம்
72
Row
வரிசை
Row
படகை செலுத்துதல்
73
Sea
கடல்
See
பார்
74
Sew
தையல்
Sow
விதைத்தல்
75
Sight
பார்வை
Site
வரையருக்கப்பட்ட நிலம்
76
Some
சில
Sum
மொத்த தொகை
77
Son
மகன்
Sun
சூரியன்
78
Stair
படிகள்
Stare
உற்றுப்பார்த்தல்
79
Stationary
நிலையான
Stationery
எழுதுபொருள்
80
Steal
திருடுதல்
Steel
எஃகு
81
Vain
வீனான ஆடம்பரமான
Vein
சிரை
82
Vale
பள்ளத்தாக்கு
Whale
திமிங்கலம்
83
Vest
உள்ஆடை
West
மேற்குதிசை
84
Viper
விரியன்பாம்பு
Wiper
துடைக்கும் சாதனம்
85
Wait
காத்திரு
Weight
எடை
86
Ware
கண்ணாடி பாத்திரம்
Wear
ஆடை
87
Way
வழி
Weigh
எடைபோடு
88
Weak
பலவீனமான
Week
வாரம்
89
Weather
பருவநிலை
Whether
எதுவாயினும்
90
Well
நலமாக நன்றாக
Well
கிணறு
91
Which
எது
Witch
சூனியக்காரி
92
Whine
முனகுதல், சினங்குதல்
Wine
மதுபானம்
93
Yarn
நூல்
Yawn
கொட்டாவிவிடுதல்
94
Yoke
நுகத்தடி
Yolk
முட்டை மஞ்சள் கரு

1 comment:

  1. Great.. Tutorial is just awesome..It is really helpful for a newbie like me.. I am a regular follower of your blog. Really very informative post you shared here. Kindly keep blogging. as a hobby kids and parents like to play games on mobiles. but as a different kind of mobile os's we couldn't send our data though that smart phones. for to transfer backup data we can use smart switch download app.

    ReplyDelete